សាកល្បងប្រើមុខងារទាំងអស់របស់ វិធាន ដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ

បង្កើតឡើងដើម្បីសម្របតាម
ដំណើរការគណនេយ្យរបស់អ្នក

ជ្រើសរើសគម្រោងដែលសក្ដិសមសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក
ជាវ ៦ខែ ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ២០%
ជាវ ១២ខែ ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៣០%
Basic
$15

មួយខែ

ល្អសម្រាប់សហគ្រាសឯកបុគ្គល អាជីវកម្មទើបចាប់ផ្តើម និងក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូច
2 Users
 • មានច្រើនភាសា (ខ្មែរ អង់គ្លេស និងចិន)
 • ដាក់បញ្ចូលសមតុល្យដើមគ្រា
 • ចេញវិក្កយបត្រ
 • តាមដានការប្រមូល និងការចំណាយរបស់លោកអ្នក
 • តាមដានអាករលើតម្លៃបន្ថែមលើការលក់ និងការទិញ
 • សម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការធនាគារ
 • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
 • ទាញទិន្នន័យចូល
Standard
ពេញនិយម
$25

មួយខែ

ល្អសម្រាប់អាជីវកម្មដែលកំពុងរីកចម្រើន
3 Users
 • មានច្រើនភាសា (ខ្មែរ អង់គ្លេស និងចិន)
 • ដាក់បញ្ចូលសមតុល្យដើមគ្រា
 • ចេញវិក្កយបត្រ
 • តាមដានការប្រមូល និងការចំណាយរបស់លោកអ្នក
 • តាមដានអាករលើតម្លៃបន្ថែមលើការលក់ និងការទិញ
 • សម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការធនាគារ
 • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
 • ទាញទិន្នន័យចូល
 • គ្រប់គ្រងសន្និធិកម្រិតស្តង់ដារ
 • កំណត់ថ្លៃលក់
Advance
$45

មួយខែ

ល្អសម្រាប់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ
5 Users
 • មានច្រើនភាសា (ខ្មែរ អង់គ្លេស និងចិន)
 • ដាក់បញ្ចូលសមតុល្យដើមគ្រា
 • ចេញវិក្កយបត្រ
 • តាមដានការប្រមូល និងការចំណាយរបស់លោកអ្នក
 • តាមដានអាករលើតម្លៃបន្ថែមលើការលក់ និងការទិញ
 • សម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការធនាគារ
 • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
 • ទាញទិន្នន័យចូល
 • គ្រប់គ្រងសន្និធិកម្រិតស្តង់ដារ
 • កំណត់ថ្លៃលក់
 • ទីតាំងច្រើនកន្លែង
 • គ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មរយៈពេលវែង
 • គ្រប់គ្រងសន្និធិកម្រិតខ្ពស់
 • ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងការអនុម័ត
មុខងារបន្ថែមសម្បូរបែប

បន្ថែមពីលើមុខងារដែលមានស្រាប់ ប៉ុន្តែមិនស្ថិតក្នុងកញ្ចប់ជាក់លាក់ណាមួយ។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសគម្រោងដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត និងអាចទទួលបានមុខងារបន្ថែមនៅក្នុងកញ្ចប់ថ្មីមួយទៀត។ តម្លៃនៃកញ្ចប់បន្ថែមនេះអាស្រ័យទៅលើមុខងារដែលអ្នកជ្រើសរើស។

មុខងារកំណត់តាមការចង់បាន

វិធាន ផ្ដល់នូវមុខងារដាច់ដោយឡែកអាស្រ័យលើប្រភេទអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។ កញ្ចប់នេះរួមមានមុខងារបង្កើតថ្មីដែលសមស្របសម្រាប់អាជីវកម្មណាមួយរបស់អ្នក។