តាមដានព័ត៌មានថ្មីៗ

មាតិកាថ្មីៗរបស់ពួកយើង

ក្រុមហ៊ុន ផុស្ការ និងធនាគារ កាណាឌីយ៉ា រួមសហការគ្នាបង្កើតដំណោះស្រាយបែបឌីជីថល និងមានភាពនវានុវត្តន៍ សម្រាប់គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន ផុស្ការ ឌីជីធល ឯ.ក និងធនាគារ កាណាឌីយ៉ា នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នា ដើម្បីរួមគ្នាបង្កើតដំណោះស្រាយបែបឌីជីថល និងមានភាពនវានុវត្តន៍សម្រាប់បញ្ហាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដែលបានជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

អានបន្តទៀត